சோசியல் டெமாக்ரடிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா       

4/7, இப்ராஹிம் சாகிபு தெரு
மண்ணடி, சென்னை - 01

தொலைபேசி :  044 - 25230136
தொலைநகல் :  044 - 25230126

மின்னஞ்சல்: [email protected]

Social Democratic Party of India

4/7, Ibrahim Sahib Street
Mannady, Chennai - 01

Telephone : 044 - 25230136
Fax          :  044 - 25230126

Email: [email protected]

பசியிலிருந்து விடுதலை! பயத்திலிருந்து விடுதலை!!

செய்திகள்

கட்சி செய்திகள்

தேசிய செய்திகள்

மாநில செய்திகள்

மாவட்ட செய்திகள்

வர்த்தகர் செய்திகள்

வழக்கறிஞர் செய்திகள்

நிர்வாகிகள்

தேசிய நிர்வாகிகள்

மாநில நிர்வாகிகள்

மகளிர் நிர்வாகிகள்

மாவட்ட நிர்வாகிகள்

வர்த்தகர் நிர்வாகிகள்

வழக்கறிஞர் நிர்வாகிகள்

பொதுவானவை

புதிய பாதை

சுவரொட்டிகள்

எங்களைப் பற்றி

அமைப்புச் சட்டம்

கொள்கை விளக்கம்

பத்திரிக்கை அறிக்கை